Convocator

 

Procură  Specială De Reprezentare

 

Proiect Hotarare A.G.O.A. nr. 148

 

Proiect Hotarare A.G.O.A. nr. 149

 

Proiect Hotarare A.G.E.A. nr. 150

 

Declaratie administrator - situatie financiara

 

Formular buletin de vot prin corespondenta

 

 

 

Documente referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi A.G.O.A. :

 

1.    Aprobarea numirii administratorului unic, persoana fizica URDAREAN NICOLAE.

2.    Aprobarea contractului de administrare al administratorului unic.

3.    Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2016.

4.    Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2016.

5.    Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pentru anul 2016 si descarcarea de gestiune a administratorului.

6.    Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2017.

7.    Aprobarea organigramei societatii.

8.    Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata la BCR, in suma de 440.000 lei pe o perioada de 12 luni.

9.    Aprobarea datei de 02.06.2017 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, data asupra careia se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Aprobarea datei de 31.05.2017 ca data ex date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.                       Aprobarea imputernicirii domnului Amza Gheorghe Claudiu sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei adunari generale.

 

Documente referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi A.G.E.A. :

 

1.    Aprobarea actualizarii actului constitutiv.

2.    Aprobarea datei de 02.06.2017 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, data asupra careia se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Aprobarea datei de 31.05.2017 ca data ex date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.    Aprobarea mandatarii reprezentantului administratorului domnul Urdarean Nicolae care va semna actul constitutiv actualizat al societatii in numele actionarilor. 

4.    Aprobarea imputernicirii domnului Amza Gheorghe Claudiu sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei adunari generale.